Nieuws


Verslag EPGB 14 november 2014

Verslag overleg EPGB 14 november 2014

Datum :               14 november  2014

Aanvang :            10.00 uur

Locatie :              Gemeentehuis Gemert-Bakel

Genodigden :

Intern

Roël Hoppezak – Wethouder Economie en Sport
Jolanda van Rooy – Programmaleider Economie
Wiel Verhaegh – Accountmanager Bedrijven/Economie
Jacqueline van  ’t Hof – Notulist

Extern

Willy Donkers –  Afvaardiging van het EPGB
Ruud van de Laar
Robert Wessels
Joan van Kessel
Johan Habraken

 

Afwezig :

Onderwerp :           Rol EPGB in de toekomst en collegeprogramma 2014-2018.

 

  1. 1. Opening
  1. 2. Collegeprogramma

Wethouder Hoppezak:

– Het collegeprogramma is aan het EPGB toe gestuurd. De economische paragraaf is goed en sterk geborgd is in het nieuwe programma en in de begroting vertaald in een financiële paragraaf. De laatste stap is dat de Raad in december de begroting 2015 accordeert.

-Duidelijk is, dat de tijd voorbij is, waar de overheid bepalend is. Er is experimenteer ruimte voor nieuwe bestuursvormen en gelegenheidscoalities. Het initiatief hoeft niet altijd vanuit de overheid te komen. De gemeente kan een afweging maken om te initiëren en/of te faciliteren, of samen verantwoordelijk te zijn.

 

-Van belang is om te weten hoe het EPGB hierin een rol voor zichzelf ziet en als dat zo is dan moeten we samen doelen gaan benoemen.

 

EPGB:
-Het EPGB is ontstaan op een eerder verzoek van de gemeente en vanuit behoefte van het bedrijfsleven. Meer gestoeld op economie dan op ruimte.

-Het EPGB is het laatste jaar zoekende naar een nieuwe vorm van samenwerking en invulling, waarbij inderdaad ook de vraag is gesteld om meer over de gemeentegrens te kijken positief wordt beantwoord. Deze discussie loopt.

 

-Het collegeprogramma kan als basis dienen en schetst de kaders. Van belang is dat het EPGB niet te lang in de structuurdiscussie blijft hangen, snel duidelijkheid geeft over haar rol in deze. Gemeente en EPGB kunnen dan samen gaan kijken naar wat ze willen en kunnen bereiken. In 2015 moeten we aan de slag.

-Naar het inzicht van de gemeente, moeten ondernemers van alle partijen, ook recreatie een plek krijgen in EPGB, die samen op strategisch niveau een denktank, een discussieplatform vormen en een adviserende rol hebben.

 

Belangrijke hulpmiddelen, informatiebronnen:

-De wethouder neemt deel aan verschillende werkplaatsen van MRE, economische strategie, werklocaties en mobiliteit. Deze overleggen zijn integraal op een triple helix basis.

-Er is een economisch knooppunt georganiseerd vanuit de 6 Peel gemeentes. Dit knooppunt is regionaal gericht, waarbij van belang is dat Gemert-Bakel haar positie specificeert en versterkt.

-De wethouder neemt deel aan het overleg inzake De Ruit, mobiliteit, bereikbaarheid.

-Bij dit alles moeten we niet vergeten dat aan de andere kant van Gemert-Bakel, Venlo en de regio Noord, ook lijnen kunnen lopen, waarbij we welllicht aan kunnen sluiten.

-De gemeente wil als start een, al lang gewenst, cluster- en ketenonderzoek verrichten. Er wordt gekeken of dat, mogelijk, in samen werking met de peel gemeentes, op Peelniveau, kan worden uitgevoerd. In ieder geval zal lokaal een start worden gemaakt.

-De klant is ook een informatiebron. Belangrijk is de klantvraag, wat willen ze werkelijk, welke facilitering van de gemeente is gewenst.

-De visie bedrijventerreinen moet bekeken en waar nodig, aangescherpt worden.

-De sociaal economische agenda, het arbeidsbeleid en de participatiewet stellen eisen waar we invulling aan moeten geven. Als we dat nu niet zelf gaan organiseren wordt het ons in de toekomst opgelegd.

 

Wat hebben we nodig:

-Heldere uitgangspunten en zekerheid over rol EPGB.  Welke personen zijn en blijven actief binnen EPGB. Worden er nieuwe ondernemers aan toegevoegd?

-Duidelijke keuzes maken.

-Het cluster- en ketenonderzoek.

-Aansluiting bij regio en Brainport.(de wethouder geeft aan dat hij graag ondernemers vanuit Gemert-Bakel het “veld” mee in wil nemen).

 

Afspraken:

Onderwerp Actie
-EPGB, samenstelling (nieuwe) leden bekend voor volgend overleg. EPGB
-Reactie van belangenverenigingen vertegenwoordigd in EPGB, op het collegeprogramma aanleveren Per belangenvereniging
-Jaaragenda 2015 met invulling van onderwerpen aanleveren.

Bijv: -Nieuwe Visie bedrijventerreinen opstellen en complementeren.

Bijv: -Gemeente bekijkt mogelijkheden VAB locaties irt economie en dan vooral de creatieve industrie.

Gemeente maakt een eerste aanzet.
-Gemeente gaat het cluster- en ketenonderzoek in de startblokken zetten. Gemeente
-Er wordt bekeken waar en bij welke bijeenkomsten ondernemers als vertegenwoordiging van ondernemers Gemert-Bakel mee de regio in kunnen. Gemeente

 

 

  1. 3. Sluiting

Nieuws Headlines